کد مطلب : 23836 تاریخ مطلب : 1396/08/23

الکترونيکي کردن اسناد تجارت ملي؛ گامي در بهبود محيط کسب و کار

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، محمدمهدي کاشف با بيان اينکه سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند به سازمان تامين اجتماعي وصل شده است ، افزود: در مرحله استعلام آنلاين، بازرگاني که بدهي ندارد نيازي نيست به تأمين اجتماعي مراجعه کند.
وي اضافه کرد: در فرآيند دريافت کارت بازرگاني، ضروري است کارشناسان صدور کارت بازرگاني در اتاقهاي سراسري، مدارک اعضاي اتاق و درخواستکنندگان کارت بازرگاني را بررسي و اصالت آن را محرز کنند.
کاشف گفت: يکي از اين موارد، مسئله بدهي به سازمان تامين اجتماعي است. اتاقها بايد طبق قانون، قبل از صدور کارت بازرگاني مطمئن شوند که درخواستکننده کارت بازرگاني به سازمان تامين اجتماعي بدهي نداشته باشد؛ تا يک ماه پيش اين روال به روش حضوري و دستي انجام ميشد و وقتگير بود. بازرگان با مراجعه حضوري به شعبه تامين اجتماعي ، استعلام خود را دريافت ميکرد که به دليل روند بوروکراتيک ادارات، کارها بهسختي پيش ميرفت.
وي افزود: گاهي اوقات از بازرگانان تعهدي مبني بر اينکه ممکن است پرونده سال هاي قبلي مجدد بررسي و اين بار شامل بدهي شود ، دريافت ميکردند که اين مسئله بارها از سوي بازرگانان مورد اعتراض واقع شده بود. با توجه به اهميت اين موضوع، اين مسئله در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز مطرح و بررسي شده است ، اينکه تامين اجتماعي مفاصا حساب را ميداد ولي پرونده سال هاي قبلي را هم ميتوانست طبق اين تعهد بعداً بررسي کند. اين مسئله اضطراب دائمي براي بازرگان در پي داشت. برهمين اساس روي اين مسئله بهطور جدي کار شد تا سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند به سامانه ارتباط دادهاي سازمان تامين اجتماعي متصل و اين مشکل مهم حل شود.
کاشف گفت: اين ارتباطات را گسترش مي دهيم و تلاش مي کنيم براي همکاري با ساير سازمانهاي ملي مرتبط با کارت بازرگاني مجوز بگيريم که به واسطه اين مجوزها روند و تسهيل کار، سادهتر و روانتر خواهد شد.
وي افزود: پيش از الکترونيکي شدن ارتباط با گمرک، در زمان ترخيص بار لازم بود گمرک از اتاق ايران استعلام بگيرد و همچنين در زمان صدور و تمديد کارت بازرگاني لازم بود اتاق اطمينان يابد فرد بدهي گمرکي ندارد که خوشبختانه در حال حاضر اين روندها به واسطه الکترونيکي شدن استعلام ها کوتاه شده است.
بهموجب اين اقدام همزمان هم در هزينههاي بازرگان صرفهجويي ميشود و هم شفافيت بيشتر و نظارت بهتر ممکن خواهد شد که هر دو به نفع بخش نظارتي و در نهايت به نفع اقتصاد کشور است.
کاشف ادامه داد: برخي از سازمانها باما همکاري خوبي دارند و بزودي شاهد به ثمر رسيدن اين ارتباطات خواهيم بود. درواقع ما در مرحله اجرايي و عملياتي کار هستيم. هدف ايجاد تفاهم و تعامل با ساير سازمانهاي ذيربط است و بعد از دريافت مجوز ، اتصال سامانه يکپارچه کارت بازرگاني با سامانه سازمان مربوطه برقرار خواهد شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور